Anthropomaximology

Anthropo - Man
Maxim - Maximum Development
Ology - The Study of

Anthropomaximology - The study of Man's Maximum Development